Paramiliter Örgüt Nedir, Ne Demektir? Tarihte Faşist Paramiliter Örgütlere Örnekler Nelerdir?

Paramiliter Nedir, Ne Demektir?

Paramiliter terimi, askeri yeteneklere ve yapılanmalara sahip olan, ancak resmi olarak devletin silahlı kuvvetlerine bağlı olmayan veya doğrudan devlet kontrolünde olmayan silahlı grupları tanımlamaktadır. Paramiliter gruplar, genellikle sağcı, milliyetçi, faşist ideolojilere sahiptir, belirli bir etnik/dini kökene veya özel bir amaç veya çıkar grubuna hizmet etmek amacıyla oluşturulur.

Paramiliter gruplar, çoğunlukla örgütlü suç, kontrgerilla, özel güvenlik, savaş, çatışma bölgelerinde kontrol sağlama gibi faaliyetlerde bulunabilir. Bu gruplar, silahlı kuvvetlerden farklı olarak, hukuken devlet otoritesine tam olarak bağlı olmayabilir ve kendi bağımsız eylemlerini gerçekleştirebilirler.

Paramiliter grupların faaliyetleri, hukuk dışı veya yasa dışı olabilir ve genellikle devrimci mücadelenin yükseldiği ülkelerde burjuvazi tarafından denetim altına alınmaya ve saldırıları sol gruplara, toplumsal muhalefete yönlendirilmeye çalışılır. Ancak bazı durumlarda, paramiliter gruplar, şirketlerle yapılan sözleşmeler vb. yöntemlerle devletler tarafından açıkça desteklenir. Özellikle iç çatışmalar, gerilla savaşları veya devrimci hareketlerin yoğunlaştığı durumlarda, bu örgütler bir yedek güç olarak kullanılır.

Paramiliter terimi, genellikle silahlı grupların askeri yeteneklerini ve organizasyonlarını tanımlamak için kullanılır, ancak kullanım bağlamına ve bölgeye bağlı olarak farklı anlamlar kazanabilir. Dolayısıyla, paramiliter terimi, bir ülkede veya bölgede farklı şekillerde anlaşılabilir ve kullanılabilir.

 

Faşist Paramiliter Örgüt Ne Demektir?

Özünde toplumsal muhalefete karşı kullanılan tüm paramiliter örgütler faşizme ve devlet terörüne, hizmet etse de, bazıları doğrudan belirli bir faşist hareketin silahlı gücü olarak belirebilir.

Faşist paramiliter örgütler, faşist ideolojilere bağlı olarak hareket eden, şiddet eylemleri gerçekleştiren ve genellikle yasa dışı olan silahlı gruplardır. Bu tür örgütler, genellikle siyasi veya ideolojik hedeflere ulaşmak amacıyla silahlı gruplar oluştururlar ve cinayet, silahlı saldırı vb yöntemlere başvururlar.

Faşist paramiliter örgütler lidere koşulsuz biat yoluyla toplumun lümpen kesimlerinde örgütlenir ve genellikle milliyetçilik, otoriter liderlik, ırkçılık ve anti-demokratik ilkeleri içerir. Böylece faşist bir lidere bağlı olan paramiliter örgütler, genellikle siyasi rakiplerine, etnik veya dini azınlıklara, göçmenlere veya başka bir hedefe karşı şiddet kullanır ve terör eylemleri ve katliamlar gerçekleştirir.

Bu tür örgütler, toplumda korku ve dehşet yaratırken aynı zamanda kendi faşist ideolojilerini yaymak, hedefledikleri grupları baskı altında tutmak veya ortadan kaldırmak için kullanılırlar. Faşist paramiliter örgütler, genellikle silahlanma, askeri eğitim ve örgütlü saldırılar gibi unsurları içeren militarist bir yapıya sahiptirler.

Faşist paramiliter örgütler, tarih boyunca farklı bölgelerde ortaya çıkmış ve çeşitli adlar altında faaliyet göstermiştir. Bunlar arasında Nazi Almanyası'ndaki SA (Sturmabteilung) ve SS (Schutzstaffel) gibi örgütler, İtalya'daki Kara Gömlekliler (Camicie Nere) ve İspanya'daki Falanjistler (Falange Española) gibi örnekler bulunmaktadır.

Bu tür faşist paramiliter örgütler, faşist ideolojiye bağlı olarak hareket eden, silahlı mücadele yürüten ve şiddet eylemleri gerçekleştiren silahlı gruplardır. Bunlar özellikle 20. Yüzyılın başlarında, toplumlarda korku ve baskı yaratırken faşist ideolojiyi yaymak ve hedefledikleri gruplara zarar vermek amacıyla kullanılmıştır. Ancak bu örgütler zaman zaman birbirleriyle de çatışmış ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde değişen faşist taktikler ile birlikte yerini CIA ve NATO destekli, daha organize örgütlere bırakmıştır.

 

NATO, CIA ve Faşist Paramiliter Örgütlerin Arasındaki İlişki Nedir?

NATO, CIA ve faşist paramiliter örgütler arasında tarihsel olarak sıkı ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkilerin çeşitli dönemlerde farklı şekillerde geliştiğini ve genellikle Soğuk Savaş döneminde yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Öncelikle, Soğuk Savaş döneminde NATO ve CIA, Kapitalist ülkeler arasında Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok'a karşı bir ittifak oluşturmak için önemli roller üstlenmiştir. CIA, bu dönemde ABD çıkarlarını korumak için gizli istihbarat faaliyetleri, cinayetler ve operasyonlar yürüterek faaliyet göstermiştir. CIA'nın görevlerinden biri de Kapitalist ülkeler içinde komünist, devrimci, sol eğilimli veya ulusal bağımsızlık isteyen gruplara karşı faaliyetlerde bulunmak, bu grupları zayıflatmak veya etkisiz hale getirmektir.

Bu bağlamda, CIA'nın çoğu durumlarda faşist paramiliter örgütlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Örneğin, Soğuk Savaş döneminde Latin Amerika'da gerçekleşen darbelerde ve anti-komünist faaliyetlerde bazı faşist paramiliter gruplarla işbirliği yapıldığı kanıtlanmıştır. CIA'nın bazı operasyonlarda bu örgütlere mali ve lojistik destek sağladığı ve hatta onları eğittiği ortaya çıkmıştır.

Ancak, bu ilişkilerin tam boyutları ve ayrıntıları hala tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Belgeler ve araştırmalar, CIA'nın dünya genelinde çoğu faşist paramiliter gruplarla temas halinde olduğunu gösterse de, herhangi bir işbirliğinin “resmi” olarak doğrulanması veya CIA'nın bu tür grupları aktif olarak desteklediğini kabul etmesini beklemek zordur.

Yine de faşist paramiliter örgütlenmelerin 1950’lerden sonra devrimci mücadelenin yükseldiği her coğrafyada, 1920’lerdeki “bağımsız” örgütlenme eğilimlerinden farklı olarak aniden ortaya çıktıkları; gerek devrimciler, aktivistler gerekse bölge halkına saldırılar düzenledikleri; işkence, adam kaçırma, katliam ve vahşet gibi CIA kontrgerilla taktiklerini izledikleri, genellikle ABD yapımı silahları ve teçhizatı kullandıkları ve ABD’nin çıkarına göre hareket ettiklerini gözlemlenmektedir.

  

Tarihte Paramiliter Örgütlerin Örnekleri Nelerdir

Tarihte birçok paramiliter örgüt örneği bulunmaktadır. İşte bazı önemli örnekler:

Sturmabteilung (SA): 1920'ler ve 1930'lar boyunca Nazi Almanyası'nda faaliyet gösteren SA, Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazilerin paramiliter kanadıydı. SA, Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi sürecinde şiddetli sokak çatışmalarına katıldı.

Schutzstaffel (SS): SS, Nazi Partisi içindeki paramiliter bir örgüttü. İlk olarak Adolf Hitler'in kişisel koruması olarak kurulan SS, daha sonra polis ve güvenlik görevlerini üstlenerek SS Totenkopfverbände (Ölüm Kafatası Birlikleri) ve Waffen-SS gibi alt birimlere ayrıldı.

Blackshirts (Siyah Gömlekliler): Benito Mussolini liderliğindeki İtalyan Faşist Partisi'ne bağlı paramiliter bir birimdi. Blackshirts, 1920'ler ve 1930'larda İtalya'da faaliyet gösterdi.

Contras: 1980'lerde Nikaragua'da Sandinista hükümetine karşı savaşan ve ABD tarafından desteklenen paramiliter bir grup. Contras, Marksist-Leninist hükümete karşı mücadele etmek için silahlı eylemler gerçekleştirdi.

Janjaweed: Sudan'da Darfur bölgesinde faaliyet gösteren paramiliter bir grup. Janjaweed, etnik gruplara yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleriyle tanınır ve bölgedeki çatışmalarda önemli bir rol oynamıştır.

Ku Klux Klan (KKK): Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve özellikle Afro-Amerikalılara, Yahudilere ve diğer azınlık gruplara yönelik şiddet eylemleriyle tanınan ırkçı ve aşırı sağcı bir paramiliter örgüt.

Ulster Volunteer Force (UVF): Kuzey İrlanda'da faaliyet gösteren paramiliter bir örgüt. UVF, 1960'lar ve 1970'lerde çatışmalara dahil oldu ve Kuzey İrlanda sorununda rol oynadı.

Ulusal Sosyalist Yeraltı (NSU): Almanya'da 1990'ların sonunda ortaya çıkan NSU, neo-Nazi bir paramiliter örgüttür. Ülkede göçmenlere ve azınlıklara yönelik saldırılar düzenlemiş ve birçok cinayet işlemiştir.

Ordine Nuovo: İtalya'da 1970'lerde ortaya çıkan Ordine Nuovo, neo-faşist bir paramiliter örgüttür. Solcu aktivistlere ve siyasi rakiplere karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmişlerdir.

Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD): Almanya'da faaliyet gösteren aşırı sağcı bir siyasi parti olan NPD, paramiliter eğilimlere sahip bir örgüt olarak da tanınmaktadır. Ülkede göçmenlere ve azınlıklara karşı şiddet eylemlerine teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Aryan Nations: Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerde kurulan Aryan Nations, beyaz üstünlükçü ve ırkçı bir ideolojiye sahip olan paramiliter bir örgüttür. Irklar arası çatışmayı kışkırtma ve beyaz ayrılıkçılığı propagandası yapma amacı gütmüşlerdir.

 

Nazi Paramiliter Örgütleri

Tarihte faşist paramiliter örgütlere değinirken Nazi Partisi (NSDAP) çatısı altında faaliyet gösteren SS ve SA’ya ayrıca değinmek gerekir.

SA (Sturmabteilung) ve SS (Schutzstaffel), Nazi Almanyası döneminde faaliyet gösteren paramiliter örgütlerdir. Her ikisi de Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi Partisi'nin güçlü destekçileri olarak ortaya çıkmıştır.

SA, 1920'lerin sonunda kurulan ve öncelikle Nazi Partisi'nin siyasi mitinglerinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir paramiliter birliktir. SA üyeleri, genellikle kahverengi üniformalar giyer ve siyah veya kahverengi şapkalar takardı. Bu örgüt, Nazi Partisi'nin siyasi düşmanlarını sindirmek, sokak çatışmalarına katılmak ve halk desteğini kazanmak amacıyla faaliyet göstermiştir. Gittikçe büyüyen SA’yı denetim altında tutmak zorlaşmış, sonuç olarak 1934 yılında Adolf Hitler'in emriyle, SS tarafından Ernst Röhm ve diğer liderleri bir gecede öldürülmüş, örgüt tasfiye edilmiştir.

SS ise 1925 yılında Himmler tarafından kurulan ve Nazi Partisi'nin Schutzstaffel (Koruma Birliği) olarak adlandırılan paramiliter kanadıdır. SS, Hitler'in kişisel koruma birliği olarak başladı, ancak daha sonra daha geniş bir rol üstlendi ve Nazi Almanyası'nın iç istihbarat, güvenlik, polis ve toplama kamplarının yönetiminden sorumlu oldu. SS üyeleri, siyah üniformalar ve özel bir rozetle tanınırlardı. SS, Nazi rejiminin en fanatik ve sadık destekçilerini içeriyordu.

Her iki örgüt de Nazi Almanya’sı döneminde büyük bir güce sahipti ve sık sık şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Hitler’in denetiminden çıkmaya başlayan SA'nın etkisi 1934'te SS tarafından düzenlenen ve “Uzun Bıçaklar Gecesi” adıyla anılan kitlesel siyasi cinayetlerle azaltıldı. Böylece SS, Nazi rejiminin var olduğu sürece önemini korudu. İkinci Dünya Savaşı sırasında SS, Yahudilere ve diğer Nazi rejiminin hedeflediği gruplara karşı soykırımın uygulanmasında önemli bir rol oynadı.

 

Latin Amerika'da Paramiliter Faşist Örgütler

Latin Amerika tarihinde paramiliter faşist örgütlerin varlığına dair birçok örnek bulunmaktadır. Bu örgütler, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlar doğrultusunda şiddet eylemleri gerçekleştiren ve sol eğilimli hükümetlere ve toplumsal gruplara karşı saldırılar düzenleyen silahlı yapılanmalardır. İşte Latin Amerika'da bilinen bazı paramiliter faşist örgütlerin örnekleri:

AUC (United Self-Defense Forces of Colombia - Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri): Kolombiya'da faaliyet gösteren AUC, 1997-2006 yılları arasında varlığını sürdüren sağcı bir paramiliter örgüttü. Uyuşturucu kaçakçılığı, insan hakları ihlalleri ve siyasi suikastlar gibi suçlardan sorumlu tutulmuştur.

CONDOR Operasyonu: 1970'ler ve 1980'ler boyunca Güney Amerika'da faaliyet gösteren bir dizi paramiliter örgütün bir araya gelerek oluşturduğu bir işbirliği ağıdır. Bu örgütler, Arjantin, Şili, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve diğer bazı Latin Amerika ülkelerinde solcu aktivistlere ve muhaliflere karşı ortak operasyonlar gerçekleştirdi.

Batallón 3-16 (Bölüm 3-16): Honduras'ta 1980'lerde faaliyet gösteren bir paramiliter birliktir. Solcu muhaliflere karşı işkence, kaçırma ve cinayet gibi insan hakları ihlalleri işlediği bilinmektedir.

Alianza Anticomunista Argentina (Arjantin Anti-Komünist İttifakı): Arjantin'de 1970'ler ve 1980'lerde faaliyet gösteren bir paramiliter örgüttür. Solcu aktivistlere karşı saldırılar düzenlemiş ve "kirli savaş" döneminde binlerce kişinin kaybolmasına ve öldürülmesine katkıda bulunmuştur.

Bu örnekler Latin Amerika'nın sadece birkaçını temsil etmektedir. Bu bölgede tarih boyunca faşist paramiliter örgütlerin varlığı ve faaliyetleri, uluslararası insan hakları normlarına ve hukuk ilkelerine aykırıdır ve ciddi insan hakları ihlallerine neden olmuştur.

 

Avrupa'da Faşist Paramiliter Örgütler

Avrupa'da da faşist paramiliter örgütlerin varlığına dair tarihte birçok örnek bulunmaktadır. Bu örgütler, genellikle faşist ideolojiyi benimseyen ve buna bağlı olarak siyasi, etnik veya dini gruplara karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren silahlı yapılanmalardır. İşte Avrupa'da bilinen bazı faşist paramiliter örgütlerin örnekleri:

Kara Gömlekler (Blackshirts): Benito Mussolini liderliğindeki İtalya'da faaliyet gösteren paramiliter bir örgüttür. 1920'ler ve 1930'larda faşist İtalya'nın güvenlik güçlerine destek vermiş ve muhaliflere karşı şiddet kullanmıştır.

SS (Schutzstaffel - Koruma Taburu): Adolf Hitler'in Nazi Almanyası'nda kurduğu paramiliter birimdir. SS, başlangıçta Hitler'in kişisel koruma birimi olarak kurulmuş ancak daha sonra Waffen-SS adı altında silahlı bir güce dönüşmüştür. SS, savaş suçları ve soykırım faaliyetleriyle tanınmıştır.

Ustaşa Hareketi: Hırvatistan'da faşist Ustaşa Hareketi, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında faaliyet göstermiştir. Hareket, Nazilere direnen Partizan gruplarına, Sırp, Yahudi ve Roman halklara karşı sistematik olarak şiddet kullanmış ve soykırım faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Légion des Volontaires Français (Fransız Gönüllü Birliği): II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası işgali altındaki Fransa'da faaliyet gösteren bir paramiliter örgüttür. Fransız faşistlerden oluşan bu birlik, Almanya'nın işgal politikalarına yardım etmiş ve yeraltı direnişiyle mücadele etmiştir.

Vlaams Nationaal Verbond (Flaman Ulusal Birliği): Belçika'da faşist hareketlere sahip olan VNV, Flaman milliyetçiliğini benimseyen bir paramiliter örgüttür. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline işbirliği yapmış ve Yahudi karşıtı politikaları desteklemiştir.

Bu örnekler, Avrupa'da faşist paramiliter örgütlerin çeşitli dönemlerde ortaya çıktığını ve faaliyet gösterdiğini göstermektedir.

 

Ortadoğu'da Faşist Paramiliter Örgütler

Ortadoğu'ya geldiğimizde faşist paramiliter örgütlerin örgütlerin, genellikle etnik veya dini aidiyetler üzerinden hareket ettiklerini görmekteyiz. Bunlar da diğerleri gibi siyasi hedeflerine ulaşmak için şiddet eylemlerine başvuran yapılanmalardır. İşte Ortadoğu'da bilinen bazı faşist paramiliter örgütlerin örnekleri:

İsrail Kahane Hareketi: İsrail'de faaliyet gösteren Kach ve Kahane Chai adlı paramiliter örgütler, faşist ideolojileri benimsemekteydi. Hareket, Yahudi üstünlüğüne inanırken Araplar ve diğer etnik gruplara karşı şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Suriye'de El Mavet el Muhtelif (Başkalarının Ölümü): Suriye'deki faşist bir paramiliter örgüt olan El Mavet el Muhtelif, ülkedeki diğer etnik ve dini gruplara karşı şiddet kullanmıştır.

Lübnan'da Falanjistler: Lübnan'da yer alan Maronit Hristiyanlarından oluşan Falanjistler, siyasi ve dini aidiyetleri temel alan bir paramiliter örgüttür. Örgüt, Lübnan İç Savaşı döneminde diğer etnik ve dini gruplara karşı şiddet kullanmıştır. Çok sayıda cinayetin ve başta Şabra Şatilla olmak üzer bir çok katliamın düzenleyicisidirler.

İran'da Sipah-e Rastakhiz (Toplumsal İrade Muhafızları): İran'da Şah döneminde faaliyet gösteren Sipah-e Rastakhiz, monarşiyi korumak amacıyla kurulan paramiliter bir örgüttür. Örgüt, muhaliflere karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmiş ve protestoları bastırmıştır.

Türkiye’de “Ülkücü Hareket” (Ülkü Ocakları ve MHP): Devrimci mücadelenin yükseldiği 1968 yılında ilk olarak “Ülkücü komandolar” olarak ortaya çıkan bu paramiliter örgüt, sonradan MHP adını alacak olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin lideri Alparslan Türkeş'in emriyle kurulmuştur. Faşist MHP’nin paramiliter silahlı örgütü olarak işlev gören bu “ocak”lara bağlı faşist militanlar tarafından günümüze değin üniversitelerde, fabrikalarda, sokaklarda gerek devrimcilere gerek halka karşı sayısız vahşi cinayet işlenmiş, katliam, provokasyon ve saldırı düzenlenmiştir.

 

paramiliter, kontrgerilla, faşizm, antifaşizm, katliam, faşist, anti-komünizm, naziler, SS, SA, nato, cia

Kapat